STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

I. Název: Okrašlovací spolek Ivančice, o.s.
Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

II. Charakteristika a poslání

 • Okrašlovací spolek je sdružením osob, které chtějí pokračovat v činnosti původního Zalesňovacího a okrašlovacího spolku v Ivančicích založeného roku 1886.
 • Okrašlovací spolek je založen jako dobrovolná zájmová organizace, která zastupuje zájmy milovníků a zvelebovatelů prostředí, ve kterém žijí.
 • Ve své okrašlovací činnosti se zaměřuje především na město Ivančice a jeho blízké okolí.
 • Okrašlovací spolek Ivančice spolupracuje s MÚ a dalšími organizacemi i občany.

III. Členství Okrašlovacího spolku
Členem OS se může stát každý občan, který souhlasí s jeho stanovami, je starší 16 let, podá písemnou žádost o členství a tato žádost je schválena správní radou.
1) Práva členů

 • podílet se na všech formách činnosti sdružení
 • být volen do všech orgánů sdružení
 • být pravidelně informován o veškeré činnosti sdružení
 • podávat návrhy, připomínky, stížnosti k činnosti sdružení
  2) Povinnosti členů:
 • dodržovat stanovy sdružení
 • řádně vykonávat svěřené funkce a úkoly
 • platit členské příspěvky
 • dodržovat vnitřní předpisy

Čestné členství

 • Rada může udělit čestné členství fyzické osobě, která se významně zasloužila o rozvoj činnosti sdružení.
 • S udělením čestného členství musí navrhovaná osoba vyslovit předchozí souhlas.
 • Čestný člen se může svého čestného členství vzdát. Odejmuto mu může být pouze ohrozí-li svým chováním dobrou pověst sdružení.
 • Čestný člen má právo účastnit se všech akcí sdružení a zasedání členských schůzí, včetně možnosti hlasovat. Čestní členové nemusejí hradit členské příspěvky, jsou-li stanoveny.
 • Čestný člen nemůže volit a být volen do orgánů sdružení.

IV. Orgány Okrašlovacího spolku
Orgány sdružení jsou:
1) Členská schůze
2) Rada
3) Výkonný tým

1) ČLENSKÁ SCHŮZE

 • je nejvyšším orgánem sdružení
 • tvoří ji všichni členové sdružení
 • svolává ji výkonný tým na žádost členů nebo dle potřeby, minimálně 1x ročně
 • přijímá a mění stanovy
 • projednává výroční zprávu
 • odvolává a schvaluje jednotlivé členy správní rady
 • bere na vědomí rozpočet sdružení a roční účetní závěrku
 • schvaluje zánik a sloučení sdružení
 • rozhoduje o majetkovém vypořádání sdružení při jeho zániku

Členská schůze se svolává oznámením na vývěsce nejméně 30 dnů před termínem jednání. Mimořádnou členskou schůzi lze svolat v případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, i ve lhůtě 5 dnů před termínem jednání.
Přítomní členové sdružení se zapisují do prezenční listiny. Členské schůze se mohou zúčastnit i čestní členové sdružení a z rozhodnutí rady i další přizvaní hosté. Čestní členové sdružení a hosté se zapisují do prezenční listiny čestných členů a hostů.
Členská schůze může rozhodovat tajným hlasováním v případě volby orgánů sdružení. O členské schůzi se pořizuje zápis, který obsahuje alespoň:

 • název, sídlo a IČO sdružení
 • místo a čas konání schůze
 • jméno a příjmení předsedajícího
 • popis projednávání jednotlivých bodů programu členské schůze
 • rozhodnutí členské schůze s uvedením výsledků hlasování
 • obsah protestu člena sdružení, týkajícího se rozhodnutí členské schůze, jestliže o to protestující požádá
 • listinu přítomných členů
  Zápis z členské schůze bude vyvěšen na vývěsce po dobu 14 dnů.
  Zápisy o členské schůzi se uchovávají v archivu sdružení po celou dobu jeho existence a každý člen sdružení je oprávněn na požádání do zápisů nahlížet.
  Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů sdružení. Členská schůze rozhoduje prostou většinou přítomných členů.

2) SPRÁVNÍ RADA
Rada je rozhodovacím orgánem sdružení v době mezi členskými schůzemi. Má 7 členů. Členy správní rady volí a odvolává členská schůze. Rada zasedá dle potřeby. Funkční období správní rady je jeden rok.
Členství ve správní radě zaniká:

 • odstoupením
 • úmrtím
 • odvoláním členskou schůzí
 • zánikem členství ve sdružení
  Správní rada:
 • řídí a koordinuje činnost sdružení
 • naplňuje cíl činnosti sdružení
 • projednává a schvaluje plán akcí
 • svolává členskou schůzi
 • schvaluje rozpočet sdružení a roční účetní závěrku
 • schvaluje vnitřní předpisy sdružení
 • vydává výroční zprávu sdružení
 • volí ze svých řad výkonný tým
 • rozhoduje o přijetí a vyloučení členů

Návrh rozpočtu předkládá radě výkonný tým.
Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Rada rozhoduje prostou většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas člena výkonného týmu.

3) VÝKONNÝ TÝM

 • je statutárním zástupcem sdružení
 • je tříčlenný orgán, jehož členové mají rovnocenné pravomoci
 • řídí běžný chod sdružení
 • je členem správní rady
 • může být v pracovněprávním vztahu ke sdružení
 • je z hlediska pracovněprávních vztahů vedoucím organizace

Jednání jménem sdružení:
Jménem sdružení jedná navenek výkonný tým. Každý člen výkonného týmu může jednat samostatně.
Podepisování se jménem sdružení se děje tak, že jeden člen výkonného týmu připojí k psanému nebo tištěnému názvu sdružení svůj podpis.
Člen týmu je povinen informovat o úkonech, které učinil jménem sdružení, ostatní členy týmu.

V. Hospodaření Okrašlovacího spolku

 1. Sdružení hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:
  a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
  b) výnosy majetku,
  c) členské příspěvky
  d) dotace z rozpočtu Evropské Unie, státu, krajů a obcí.
 3. Za hospodaření sdružení odpovídá výkonný tým, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
 4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného správní radou.

V Ivančicích dne 22. 9. 2009